Kvinne (38) utsatt for omsorgssvikt

hero image

Fram til sommeren 2017 bodde den 38 år gamle kvinnen i en heldøgns omsorgsbolig. Her ble hun gjentatte ganger utsatt for omsorgssvikt.

Etter hjernehinnebetennelse i spedbarnsalder ble kvinnen dypt utviklingshemmet. Hun er uten språk, fungerer på 1-3-års nivå, men er allikevel i stand til å gi klare signaler på hva hun ønsker og liker.

Men omsorgsboligen hvor kvinnen bodde hadde store bemanningsproblemer, noe som resulterte i en rekke dokumenterte avvik.

map

Kvinnen bor i en kommune på Sørlandet

Personalet oppfattet ikke at hun hadde symptomer knyttet til halsbetennelser, nyrebekkenbetennelse og nyrestein. Da kvinnen hadde feber, vanskelig med å svelge eller smerter ble det ikke oppdaget, forteller søsteren hennes til NSF.

Det ble i tillegg dokumentert svikt i medikamenthåndtering, manglende kompetanse til å avverge selvskading, og generell omsorgssvikt.

Allerede i 2014 vurderte fylkesmannen at det forelå mangelfull helsehjelp.

Kvinnens søster er overbevist om at den mangelfulle hjelpen er et resultat av lav sykepleierbemanning. Personalet har oversett, avfeid eller bagatellisert de somatiske symptomene, og har ikke hatt kompetansen til å observere, vurdere og tolke kvinnens symptombilde.

article

Eksempelvis var kvinnen tidligere selvhjulpen med toalettbesøk dersom man var observant og minnet henne om å gå på toalettet. Personalet satte allikevel bleie på henne, og hun fikk gjentatte urinveisinfeksjoner. Dette utviklet seg videre og da kvinnen omsider ble innlagt på sykehus, ble det konstatert nyrebekkenbetennelse, nyrestein og begynnende sepsis.

Dette er sykepleierløftet

Sykepleierløftet består av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge:

  1. En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid
  2. Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner
  3. En pasientfokusert bemanningsnorm
  4. En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning
  5. Full lønn for sykepleiere under spesialisering
  6. Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten
  7. Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge:
Les mer om sykepleierløftet