Dette er sykepleierløftet

1. En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid

Det må bli mer attraktivt å utdanne seg, og jobbe som sykepleier. Sykepleiere må ha arbeidsvilkår som gjør at flere kan stå lenger i jobb og jobbe heltid, og det må være mulig å jobbe til pensjonsalder uten å bli utslitt og syk. Dette krever gode arbeidstidsordninger, det krever tilrettelegging og god nok bemanning. Helsetjenesten trenger at all tilgjengelig arbeidskraft mobiliseres. Løsningen ligger ikke i å stramme inn regelverket og svekke vernet i arbeidsmiljøloven. Det er feil å ta bort arbeidstakersidens mulighet for å være en reell samarbeidspart når det gjelder arbeidstidsordningene.

Sykepleiere arbeider hele døgnet, uken og året gjennom og ofte på tider der de fleste andre har fri, for å ivareta samfunnets behov for helsehjelp. De lever med skiftende arbeidstider, lite søvn og korte friperioder mellom vaktene. Alt for å ivareta pasientenes behov.

Sykepleiere arbeider etter turnusplaner basert på unntak fra lovens hovedregler. Disse unntakene må etter dagens regler avtales mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Et regjeringsoppnevnt utvalg (Arbeidstidsutvalget) har foreslått å endre arbeidsmiljøloven, slik at arbeidsgiver kan fastsette turnusplaner uten å inngå avtale med tillitsvalgte.

Sykepleierne og deres tillitsvalgte får dermed mindre innflytelse på turnusplanene. NSF frykter at dette vil gi mer belastende turnuser for mange sykepleiere. NSF mener at dette ikke er et klokt grep for å møte de utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor – sykepleiermangel, høy andel deltid, høyt sykefravær og tidligpensjonering.

Støtt NSFs kamp for å beholde avtalerett på turnusplaner.


2. Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 krone

I dag har en sykepleier i spesialisthelsetjenesten en minstelønn på 447 000 kroner etter 10 år. NSF har som krav at sykepleiere med 10 års ansiennitet har minst 500 000 kroner i lønn innen utgangen av 2019. Økt lønn har et likelønnsperspektiv. Et lønnsløft er nødvendig for å sikre nok sykepleiere i fremtiden og for å gjøre noe med den lønnsmessige urettferdigheten. Sykehus og kommuner må vite hvilke utfordringer vi har, og de må ta inn over seg at lønn er et virkemiddel også overfor sykepleiere. Å satse på sykepleierne er å satse målrettet på gode og effektive tjenester og velferd til befolkningen.

3. En pasientfokusert bemanningsnorm

Det må være sammenheng mellom pasientenes behov og den kompetansen som er tilgjengelig. Derfor krever NSF at helse- og omsorgstjenestene innfører anerkjente retningslinjer for trygg bemanning.

4. En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning

Det er allerede i dag en stor mangel på spesialsykepleiere, og mange nærmer seg pensjonsalder. NSF krever derfor at myndighetene må lage en nasjonal oversikt over spesialsykepleiere, og en forpliktende opptrappingsplan for utdanning av spesialsykepleiere. NSF krever også at arbeidet med myndighetsgodkjenning av spesialsykepleiere blir igangsatt.

5. Full lønn for sykepleiere under spesialisering

Avtalen med arbeidsgiverforeningen Spekter i 2014 om minst 80 prosent lønn under spesialutdanning for de som jobber på sykehus er et skritt i riktig retning. Dette må også gjelde for de som jobber i kommunene.

6. Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten

God ledelse er avgjørende for å sikre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. God ledelse dreier seg om rammevilkår, arbeidsvilkår, kvalitet i tjenestene og fagutvikling.

7. Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav

Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene må etableres gjennom nasjonale kvalitetskrav, styrket finansiering og formalisert samarbeid mellom utdanningene og helsetjenesten.